Grupper og lag

Idrettskole

1 medlemmer
KRAV OM POLITIATTESTStyret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Kråkstad Idrettslag blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samsvar med:
Arild Lokna (styreoppnevnt ansvarlig for ordningen i idrettslaget)
e-post: arilok@online.no
telefon: 477 53 311

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Gruppelederne har sendt inn liste med navn på alle personer i sin gruppe som skal levere inn politiattest..
Heretter skal gruppelederne sørge for at utfylt og underskrevet søknadsskjema for alle nye personer i sin gruppe som skal levere politiattest, leveres til ansvarlig / stedfortreder sammen med oppdatert liste over gruppens aktive som skal ha politiattest uten anmerkninger.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.
Innhenting av politiattest er gratis.

Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for.
Den sendes ikke til idrettslaget.

Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til ansvarlig / stedfortreder.
Kråkstad Idrettslag skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Kråkstad Idrettslag
v/Nina Guttormsen, Leder KIL